Bilimsel Program

 17 Eylül 2020 Perşembe
  SALON A
08:30-08:45 M. Reşat Apak – Bahattin Yalçın
08:45-09:00 Prof. Dr. O. Yavuz Ataman Anısına
09:00-09:45 Oturum Başkanı:Mustafa Culha
Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Reuben Jih-Ru Hwu
Novel Domino Reactions and Their Synthetic Applications
  SALON A SALON B  SALON C
  Kataliz ve Katalizörler
Oturum Başkanı: İsmail Özdemir
Çevre Kimyası
Oturum Başkanı: Sermet Koyuncu
Kimyasal Analiz
Oturum Başkanı: A. Sibel Özkan
09:45-10:00 S-001 Naftil sübstitüentli imidazolidinyum tuzu ve bis-(NHC)Pd(II) kompleksinin sentezi, karakterizasyonu ve Suzuki-Miyaura çapraz bağlanma tepkimesindeki katalitik aktiviteleri / Aydın Aktaş S-015 Bazı Tüketici Kimyasallarının Yeraltı Suyuna Bütünleşik Etkileri/ Mustafa Bağan S-061 İyonofor Olarak Pirazol Türevi Bir Molekülün Kullanıldığı Potasyum-seçici PVC Membran Potansiyometrik Sensör ve Uygulamaları/ Kamil Mert Yi̇ğit
10:00-10:15 S-002 Polianilin ile Modifiye Edilmiş ZnO Fotokatalizörünün Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Fotokatalitik Aktivitesi/ Nazlı Türkten S-016 A Developed QSPR Model for the Melting Points of Isatin Derivatives/ Rabah Ali Khalil S-062 Migren tedavisinde kullanılan Eletriptanın farmasötik preparatlarda dansil klorür belirteci kullanarak spektrofluorimetrik analizi/ Cem Önal
10:15-10:30 S-003 Gözenekli Ca-aljinat ve Ca-aljinat-M (M:Co, Ni, Cu) Kompozit Kürelerin Hazırlanması ve Katalitik Uygulamaları/ Sultan Bütün Şengel S-017 Atıksu Ortaminda Maxilon Mavi 5G Uzaklaştirmak İçin Yüksek Verimli Yeni Bir Co@MWCNT Nano Adsorbent/ Mehmet Salih Nas S-063 Voltammetrik Toplam Demir Tayini İçin Çok Duvarlı Karbon Nanotüpler ile Modifiye Edilmiş Camsı Karbon Elektrot Hazırlanması ve Analitik Özelliklerinin Belirlenmesi/ Mustafa Cittan
10:30-10:45 S-004 Elverişli Bir İki-Boyutlu Yarı-İletken Malzeme Olarak Siyah Fosforun Fotokataliz ve Antibakteriyel Uygulamaları/ Hüseyin Küçükkeçeci S-018 Yakın-IR Bölgede Hipoklorit Tayin ve Tespitinde Kullanılabilecek Kromenilyum-Siyanin Türevi Kemosensörlerin Sentezi/ Kaan Karaoğlu S-064 Farklı Kombine İlaç Farmasötik Formlarında, Adenozinin Safsızlık Profili için Stabilite Göstergeli, Yeşil Ters Faz HPLC Yöntemi Geliştirilmesi, Regresyon Analizi ve Validasyonu/ Cem Çalışkan
10:45-11:00 S-005 Siyah Fosfor Katalizörlüğünde Heteroarenlerin Aril Diazonyum Tuzları ile Fotoredoks C–H Arilasyonu/ Erbay Kalay S-019 Doğa Uyumlu Agar Destek Materyali ile Sentezlenmiş NiO Bazlı Nanomalzemeye Reactive Black 5 Adsorpsiyonunun Yanıt Yüzey Yöntemi ile İncelenmesi/ Ferda Gönen S-065 4 – (Desiloksi) Benzoik Asit Sıvı Kristalinin Yüzey Özelliklerinin Ters Gaz Kromatografi Metodu ile Belirlenmesi/ Birol Işık
11:00-11:15 S-006 Manyetik Olarak Geri Kazanılabilen İndirgenmiş Grafen Oksite Tutturulmuş Bimetalik Nikel-Paladyum Alaşım Nanopartikülünün Sentezi ve C-H Arilasyon Tepkimelerinde Katalitik Etkinliğinin Araştırılması/ Yunus Zozik S-020 Gadolinyum elementinin hidroksiapatit yüzeyine adsorpsiyonunun indüktif eşleşmiş plazma-optik emisyon spektrometresi ile belirlenmesi/ Zekeriyya Bahadır S-066 Dopamin ve Serotoninin Elektrokimyasal Tayini İçin AuNPs/p(L-Lizin)-GQD Nanokompozit Modifiye Kalem Grafit Elektrot Geliştirilmesi/ Nazlı Şimşek
11:15-11:30 S-007 Formik Asitten Hidrojen Üretimi için Heteroeklem Yapılı Yeni Bir Fotokatalizör: Grafitik Karbon Nitrür/Mangandioksit/Gümüş-Paladyum Alaşım Nanopartikülleri (g-C3N4/MnO2/AgPd)/ Orhan Altan S-021 Bitkisel Yağların Reaktif Ekstraksiyon Proseslerinde Çözücü Olarak Kullanımının İncelenmesi/ Melisa Lalikoğlu S-067 Civa iyonunun tespiti için Antrasen türevi kolorimetrik ve florimetrik sensör tasarımı ve uygulamaları/ Şükriye Nihan Karuk Elmas
11:30-11:45 S-008 Destekli Nikel İçerikli Katalizörler ile Biyokütleden Hidrojen Üretimi; Katalizör Destek Malzemelerinin ve Reaksiyon Sıcaklığının Etkileri/ Ahmat Ibrahim Saleh S-022 N,S katkılı indirgenmiş grafen oksit temelli moleküler baskılı polimer elektrot: yüksek seçicilik ve hassasiyette elektrokimyasal pestisit sensörü/ Duygu Akyüz S-068 Karbonat İyonlarının Tayini İçin Yeni Bir Floresan Algılayıcının Tasarımı, Sentezi ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi/ Erman Karakuş
11:45-12:00 S-009 KIT-6 Destekli, Ni ve Co İçerikli Katalizörler Varlığında Formik Asitten Hidrojen Üretimi/ İlkin Tuğ S-023 Removal of chromium(VI) ion in wastewater by biochar obtained from gasification of sawdust pellets/ Özgün Yücel S-069 Au@Ag bimetalik/poli-L-metiyonin hibrit kalem grafit sensörün geliştirilmesi-klorfeniramin maleat’ın elektrokimyasal davranışının incelenmesi ve tayini/ Dilek Eskiköy Bayraktepe
12:00-12:30 Ara
  SALON A
 12:30-13:15 Oturum Başkanı:  Sezgin Bakırdere
Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Brynn Hibbert
The Periodic Table “A medley of haphazard facts falling into line and order
  SALON A SALON B SALON C
  Kataliz ve Katalizörler / Malzeme Kimyası ve Nanoteknoloji
Oturum Başkanı: Okan Zafer Yeşilel
Çevre Kimyası / Kimyasal Sentez
Oturum Başkanı: Çevre Kimyası / Kimyasal Sentez – Vefa Ahsen
Kimyasal Analiz
Oturum Başkanı: Erol Erçağ
13:15-13:30 S-010 Metanın Kuru Reformlanma Reaksiyonunda Farklı Destek Malzemeleri Kullanılarak Ni İçerikli Hazırlanan Katalizörlerin Aktiviteye Etkisi/ Mert Yekta Doğan S-024 Sıyırma voltametrisi ile gıda ambalaj malzemelerinde kurşun (II) ve kadmiyum (II) iyonlarının eşzamanlı tayini için elektrokimyasal sensör/ Gülçin Bolat S-070 Pikrik Asit ve Trinitrotoluen’in 9-Vinilantrasen ile oluşan Enerjik Ko-kristallerinin Sentez, Karekterizasyon, Hassasiyet ve Enerjitik Performans Özelliklerin Incelenmesi/ Hayrettin Dursun
13:30-13:45 S-012 Alternatif Yakıt Dimetil Eterin İki Fonksiyonlu Katalizörler Varlığında Ekonomik Olarak Üretimi/ Birce Pekmezci Karaman S-027 Atık Biyokütleden Hazırlanan Biyokömürün AO7 Adsorpsiyonuna Etkisi/ Başak Temur Ergan S-071 PDT ile Kanser Tadavisi için Aday Işığa Duyarlı Ftalosiyanin Türevleri/ Gizem Gümüşgöz Çeli̇k
13:45-14:00 S-013 Farklı Kaynaklardan Üretilen İki Boyutlu (2D) Grafitik Karbon Nitrür (g-CN) Malzemelerin Fotokatalitik Aktiviteye Etkisinin İncelenmesi/ Orhan Altan S-083 Mezo hidroksi Bodipy Kompleksleri ve Spektroskopik Özellikleri/ Gökhan Sevinç S-072 Schiff Bazı İçeren Siklofosfazen Bileşiklerinin Cu (II) Komplekslerinin Özelliklerinin İncelenmesi/ Semih Doğan
14:00-14:15 S-014 Biyokömürlerin farklı katalitik sistemlerde destek materyali olarak kullanılması/ Sema Akay S-084 Kumarin Fulgimidlerinin Sentezi ve Fotokromik / Floresans Özelliklerinin Araştırılması/ Khamis Nassor Ally S-073 LC-MS/MS Yöntemi ile Etil Glukuronid Miktar Tayininde Matriks Etkilerinin Giderilmesi/ Aykut Kul
14:15-14:30 S-028 Yeni nesil BiWO6@TiO2 nanokompozitlerin oksijen eldesi reaksiyonlarında katalitik etkisinin incelenmesi*/ Soner Çakar S-085 Ayçiçeği Atığı-Mangan Demir Oksit Kompozit Malzemesinin Sentezlenmesi, Termal Ve Morfolojik Analizi/ Deniz Uygunöz S-074 Organofosforlu pesitisit elektroanalizi için biyonanokompozit temelli enzimsiz sensör geliştirilmesi/ Yeşim Tuğçe Yaman
14:30-14:45 S-029 İçi Kovuk Nikel Oksit Kürelerin Hazırlanmasında Blok Kopolimer İle Stabilize Edilmiş Polistiren Mikrokürelerin Şablon Olarak Kullanımı/ Gökhan Koçak   S-075 Kimyasal Analizlerde Metot Validasyonu ve Simülant/Temsili Kimyasal Maddelerin Metot Validasyonu Çalışmalarında Kullanılması/ Havva Bekiroğlu Ataş
14:45-15:00     S-076 Karbondioksit gazının farklı koordinasyon bileşikleri ortamlarında spektroflorimetrik tayini/ İbrahim İletmiş
  SALON A
15:00-15:45 Oturum Başkanı:  M. Reşat Apak
Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Jiří Barek
New trends in environmental electroanalysis
  SALON A SALON B SALON C
  Malzeme Kimyası ve Nanoteknoloji
Oturum Başkanı: Burcu Oktay
Kimyasal Sentez
Oturum Başkanı: Veysel Turan Yılmaz
Kimyasal Analiz
Oturum Başkanı: K.Arzum Erdem Gürsan
15:45-16:00 S-030 Stiren-Etilen-Bütadien-Stiren(SEBS) ve Polipropilen (PP) Bazlı Termoplastik Elastomer Köpüklerin Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu/ Ceren Kıroğlu S-086 Synthesis and anticancer effects of triazoles towards oral squamous carcinoma cell line/ Mehtap Tuğrak S-077 BODIPY Modifiye Ferrosen Bileşiğinin Hazırlanması, Fotofiziksel, Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi ve Floresans Sensör Uygulamaları/ Süreyya Oğuz Tümay
16:00-16:15 S-031 Enzime Duyarlı Polimerik İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi/ Gülşah Bakırdöğen S-087 Fosfinoplatin(II) Sakkarinat Komplekslerinin Sentezine Yönelik Sentetik Yöntemler/ Ceyda İçsel S-078 Yeni Piperazin Köprülü Dimerik Subftalosiyanin bileşiğinin Sentezi, Elektrokimyasal, Optik ve Spektroelektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi/ Ahmet Şenocak
16:15-16:30 S-032 Grafen oksit kaplanmış poliamid kumaşın karanfil ekstraktı ile çevre dostu indirgenmesi/ Nergis Gültekin S-088 2′-Hidroksipropiyofenon S-metiltiyosemikarbazon’dan türeyen N2O2-Tetradentat Ni(II) ve Fe(III) Kompleksleri/ Qumars Poladian S-079 Kobalt Ferrit İçeren Nanokompozit Sistemlerin Elektrokimyasal Üre Biyosensörü Olarak Geliştirilmesi/ Vildan Şanko
16:30-16:45 S-033 BisGMA/TEGDMA Taşıyıcı Sistemi İçeren Diş Dolgu Malzemelerinde Nanoselüloz Etkisinin İncelenmesi/ Vildan Şanko S-089 Fosfor Fonksiyonel Poliüretanların Sentezi ve Alev Geciktirici Özelliğinin İncelenmesi/ İlay Ceren Çetinkaya S-080 Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünlerin Kalite Kontrol ve Analizleri/ Semra Koyunoğlu
16:45-17:00     S-148 Glutamik Asit Varlığında Kalsiyum Karbonat Kristalizasyonunun İncelenmesi/ Tuba Nur Özalp
 
 18 Eylül 2020 Cuma
  SALON A
09:00-09:45 Oturum Başkanı: Ahmet Orhan Görgülü
Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Sezgin Bakırdere
Analitik Kimya: Yüksek doğruluk ve duyarlılık hedefine yolculuk
  SALON A SALON B SALON C
  Malzeme Kimyası ve Nanoteknoloji
Oturum Başkanı: M. Vezir Kahraman
Kimyasal Sentez
Oturum Başkanı: Turan Öztürk
Kimyasal Analiz / Yüzey Kimyası / Hesaplamalı Kimya
Oturum Başkanı:  Sinem Göktürk
09:45-10:00 S-034 Kitosan/Selüloz/Grafen Kompozitinin İki Farklı Yöntemle Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Karşılaştırılması/ Betül Çiçek Özkan S-090 Flor grubu ihtiva eden kalkon bileşikleri ve onların metalli ftalosiyanin türevlerinin sentezi, karakterizasyonu ve fotokimyasal özelliklerinin incelenmesi/ Ayşe Aktaş Kamiloğlu  
10:00-10:15 S-035 Vitamin C ile desteklenmiş resveratrol yüklü polimerik nanopartiküllerin kolon kanseri hücrelerinde in vitro etkinliğinin değerlendirilmesi/ Ayşegül Erdemir S-091 Kalkon Grubu Sübstitüe Periferal Tetra Çinko ve Magnezyum Ftalosiyanin Bileşiklerinin Fotofiziksel ve Fotokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi/ Halise Yalazan S-115 Termoplastik Karbon Kompozit Elektrotların Yüzey Kimyasının İncelenmesi/ Tuğba Özer
10:15-10:30 S-036 Glikopolimer ile Dekore Edilmiş Grafenin Lektin Etkileşimlerinin İncelenmesi/ Pınar Sinem Omurtag Özgen S-092 S- Alkil Tiyosemikarbazon Bileşiklerinin Oksovanadyum(IV) ve Nikel(II) Metal Komplekslerinin Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi/ Berat İlhan Ceylan S-116 Hidrofilik pirojenik silika için yüzey modifikasyonu ve karakterizasyon çalışmaları/ Müge Yermeydan
10:30-10:45 S-037 Titanyumdioksit kaplı cam yüzeylerde poli (glisidil metakrilat) fırçaların sentezi ve karakterizasyonu/ Ertan Yildirim S-093 Organofonksiyonel moleküler metal oksitlerin sentezi ve özelliklerinin incelenmesi/ Seda Çetindere S-117 Hidrotermal ön işlem uygulaması ile biyokütleden aktif karbon eldesi/ Salih Genel
10:45-11:00 S-038 Elektro-eğirme yöntemiyle hazırlanmış intrinsik mikro gözenekli polimerler (PIMs); Triazin modifiye PIM-1 fiberleri/ Bekir Satılmış S-094 Bazalt Elyafların Alkali Dayanımını Arttıracak Kaplamaların Geliştirilmesi ve Kaplama Uygulamaları/ Buse Müzeyyen Poyraz S-130 Birleştirilmiş Moleküler Modelleme ve Metin Madenciliği Kullanılarak Yeni Piperazin Temelli PARP1 inhibitörlerinin Belirlenmesi/ Kader Şahin
11:00-11:15 S-039 Synthesis and Characterization of A Range of Oxazoline Monomers and Copolymers/ Taha Behroozi Kohlan S-095 İzoindolinon ve Sülfamat Grubu İhtiva Eden Moleküllerin Tek Kapta İntramoleküler Sentezi/ Ufuk Atmaca S-131 Benzen ve Çok Halkalı Aromatik Bileşiklerin Optoelektronik Özelliklerinin Tahmini/ Ayhan Üngördü
11:15-11:30 S-042 Oksazolin Monomer ve Homopolimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu/ Asu Ece Ateşpare S-096 Fotodinamik Terapi Uygulamaları İçin Bis-indol Sübstitüe Zn(II) Ftalosiyaninler/ Kevser Harmandar S-132 SARS-CoV-2 enzimlerine karşı yeni kumarin-amin türevlerinin tasarımı ve in siliko çalışması / Mücahit Özdemir
11:30-11:45 S-043 Ferrosen-Karbazol ile Modifiye Edilmiş Yeni Karbon Nanotüp Hibrid Malzeme Sentezi ve Pestisit Sensör Uygulamaları/ Ahmet Şenocak S-097 Manyetik dendrimerlerin sentezi, karakterizasyonu ve biyomedikal uygulamaları/ Nurdan Kurnaz Yetim  
11:45-12:00   S-099 Biyobozunur Polimer Karışımlarının Reolojisi/ Merve Dandan Doğancı S-081 Kurşun Tayini için Nanokompozit Filme Dayalı Amperometrik Enzim Elektrotların Geliştirilmesi/ Berna Dalkıran
12:00-12:15      
  SALON A
12:15-13:00 Oturum Başkanı: Ali Sınağ 
Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. İmren Hatay Patır
Fotokatalitik ve fotoelektrokimyasal hidrojen üretimi
13:00-14:00 Ara
  SALON A SALON B SALON C
  Malzeme Kimyası ve Nanoteknoloji   
Oturum Başkanı: Selmiye Alkan Gürsel
Kimyasal Sentez
Oturum Başkanı: Hasan Seçen
Enerji ve Yakıt Teknolojisi
Oturum Başkanı:  Bahattin Yalçın
14:00-14:15 S-044 Polyoxazolines: A review of their synthesis, properties, and applications/ Bekir Dizman S-100 Ferrosen İçeren Benzimidazol Ligandı ve Çeşitli Metal Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Antibakteriyel Etkileri/ Ozan Süleyman Ürgüt S-118 Yüksek verim özellikli alkil karboksilli asit substitute A3B tipi Zn-ftalosyaninlerin elektrokimyasal özelliklerinin incelenmesi*/ Soner Çakar
14:15-14:30 S-045 Çeşitli Redoks Problarının Ekran Baskılı Karbon Elektrodun Elektrokimyasal Davranışı Üzerindeki Etkisinin Dönüşümlü Voltametri Yöntemi ile İncelenmesi/ Yücel Koç S-101 Yeni tiyobarbitürik asit ve diazo yapısına sahip sülfa grubu ilaçlardan elde edilen hibrit moleküllerin sentezi ve bu moleküllerin çeşitli metabolic enzimlere karşı enzim inhibisyon çalışmaları/ Süleyman Akocak S-119 Kobalt Hekzasiyanoferrat-Çok Duvarlı Karbon Nanotüp-Polipirol Kompozitinin Sentezi ve Süperkapasitör Özelliklerinin İncelenmesi/ Elif Aksun Baykara
14:30-14:45 S-046 Polioksazolin Bazlı Yeni Kürleme Ajanlarının Geliştirilmesi ve Kullanımı/ Ayşe Nur Sümbül Boztaş S-102 Alkin-Azid Click Reaksiyonu ile Fonksiyonlandırılmış Galaktoz Türevi İçeren Suda Çözünen Yeni Çinko Ftalosiyaninin Sentezi ve Karakterizasyonu/ Yasemin Bayğu S-120 Poli(1,4-dimetil-1,2,3,4-tetrahidrotiyeno[3,4-b]pirazin) esaslı redoks-aktif elektrot malzemesinin hazırlanması ve süperkapasitif özelliklerinin incelenmesi/ Deniz Yiğit
14:45-15:00 S-047 Sekonder Metabolit Yüklü p-Dopamin Nanopartiküllerin Sentezi, Karakterizasyonu, Sitotoksisite ve Hücresel alım testi/ Öznur Akbal Vural S-103 Design and Synthesis of Novel Indole Derivatives Bearing Oxadiazole Derivatives, Molecular Properties Prediction and Molecular Docking Studies/ Zühal Kilic Kurt S-121 Yerfıstığı kabuklarının piroliz karakteristiği ve kinetiğinin incelenmesi/ Korkut Açıkalın
15:00-15:15 S-048 FITC ile İşaretlenmiş Modifiye Mg/Al-Cl Çift Tabakalı Hidroksit (LDH) Esaslı Nanopartiküllerin Sentezi ve Sperm Aracılı Gen Transferinde (SMGT) Kullanımı/ Sema Şentürk S-104 Gypsogenin Bileşiğinden Yeni Anhidrit Türevlerinin Sentezi/ Ece Sözer S-122 Eş dönüşümlü diferansiyel ve integral yöntemler kullanarak karpuz çekirdeğinin piroliz kinetiğinin incelenmesi/ Gözde Gözke
  SALON A
 15:15-16:00 Oturum Başkanı: Rana Sanyal
Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Ercüment Ovalı
Biyolojik savaşta acil ARGE planlaması Covid-19 salgınından öğrendiklerimiz
  SALON A SALON B SALON C
  Malzeme Kimyası ve Nanoteknoloji
Oturum Başkanı: Mustafa Kemal Sezgintürk
Kimyasal Sentez
Oturum Başkanı: M. Çiğdem Sayıl
Enerji ve Yakıt Teknolojisi
Oturum Başkanı: Aydın Tavman
16:00-16:15 S-049 Electrochemical behaviour of Prussian blue-based composite flexible thin films/ Esin Eren S-106 PNA/DNA Bağlanmasının NMR ile İncelenmesine Yönelik PNA Sentezi ve Karakterizasyonu/ Özgür Yılmaz S-123 Sodyum Polisülfür/Bromür (PSB) Akış Pillerinde Anot Kinetiğinin İyileştirilmesi için Ni/C Katalizörü Sentezi ve Karakterizasyonu/ Esra Varol
16:15-16:30 S-050 Biyouyumlu Doğal Polimerlerle Hazırlanmış Nanopartikül Katkılı Hidrojellerin Yara Örtüsü Uygulamalarında Kullanımının İncelenmesi/ Şeyda Bayraktar S-107 Yüksek Katı Madde İçeriğine Sahip Emülsiyon Polimerlerinin %45 ve %60 PVC Boyalara Etkisi/ Özlem Yılmaz S-124 Yeni Nesil D-A Tipi İndol Türevlerinin Sentezi Ve Elektrokimyasal Davranımları/ Hatice Çalış
16:30-16:45 S-051 Akrilat Esaslı Silan ile Modifiye Edilmiş Partikül Yüzeylerinin İncelenmesi ve Mevcut Ticari Ürünler ile Eğme Davranışlarının Karşılaştırılması/ Merve Tunç S-108 Pirazol-Benzensülfonamit Grubu Taşıyan Schiff Bazı Türevinin Sentezi ve Karbonik Anhidraz Enzimleri Üzerine Etkisi/ Cem Yamalı S-125 Kimyasal ve Fizikokimyasal Aktivasyon ile Sentezlenen Aktif Karbonların Hidrojen Adsorpsiyon Uygulamaları/ Atakan Toprak
16:45-17:00 S-052 Çözücü Kontrollü Floresan Karbon Noktalarının Sentezi ve PH’a Bağlı Optik Özelliklerin İncelenmesi/ Sadiye Kübra Başkaya   S-126 Polifosfazen Temelli Yakıt Hücresi Membranları/ Elif Büşra Çelebi
 
 19 Eylül 2020 Cumartesi
  SALON A   SALON B SALON C
  Malzeme Kimyası ve Nanoteknoloji
Oturum Başkanı: Nilhan Apohan Kayaman
Kimyasal Sentez / Yaşam Kimyası
Oturum Başkanı: Nermin Şimşek Kuş
Enerji ve Yakıt Teknolojisi
Oturum Başkanı: Bülent Mertoğlu
09:00-09:15 S-053 Farklı Organosilanlarla Oluşturulan Matris-Partikül Arayüzün Hibrit Kompozitlerin Fizikokimyasal Davranışları Üzerine Etkisinin İncelenmesi/ Zerin Yeşil Acar S-109 PAMAM Esaslı Jel Üretimi ve Nikel ve Bakır Metal İyonları Üzerine Adsorpsiyon Özelliğinin İncelenmesi/ Dilgeş Baskın S-127 Görünür Işık Altında Ag2CrO4/CoFe2O4 Nanokompoziti ile Fotokatalitik H2 Üretimi/ Nuray Güy
09:15-09:30 S-054 Termokromik sistemlerde kriyoskopik etki/ Cemil Alkan S-110 Siklik eterlerde halka açılması için etkin bir modifiye Appel reaksiyonu/ Selçuk Eşsiz S-128 Geliştirilmiş Mikrodalga Sisteminin Biyodizel Üretimine Etkisi/ Başak Temur Ergan
09:30-09:45 S-055 Grafen oksit kaplı poliamid kumaşın kimyasal çapraz bağlanması ve mekanik özelliğinin incelenmesi/ Bekir Cenkkut Gültekin S-111 {mezo}-Pirol Sübstitüye Korol Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu/ Pınar Kapçı S-129 Sıvı/sıvı arayüzeylerde hidrojen üretim reaksiyonu sırasında metal nanoparçacıkların karbon nanotüp üzerinde elektrodepozisyonu/ Emre Aslan
09:45-10:00 S-056 Karboksimetilselüloz-Sodyum Sülfat Dekahidrat (Glauber tuzu) kompozit karışımlarının ısıl enerji depolama amaçlı faz değişim malzemesi olarak kullanılması/ Cemil Alkan S-112 Karbazol hidrazid esaslı (E)-N’-((9-pentil-9H-karbazol-3-il)metilen)furan-2-karbohidrazid bileşiğinin sentezi, karakterizasyonu ve fotofiziksel özelliklerinin incelenmesi/ Tahir Savran  
10:00-10:15 S-057 Menadione Tek Kristalinde Radyasyon Hasar Merkezlerinin Elektron Paramanyetik Rezonans Çalışması/ Betül Çalışkan S-113 Yeni Nesil Moleküler Teranostik Ajan/ Alihan Toksoy
10:15-10:30 S-058 (Metoksimetil)trifenilfosfonyum Klorür Tek Kristalinde Radyasyon Hasarının Elektron Paramanyetik Rezonans Çalışması/ Betül Çalışkan S-114 Timokinon-oksim’in melanoma üzerindeki in vitro etkisinin araştırılması / Mücahit Özdemir
  SALON A
 10:30-11:15 Oturum Başkanı: Mustafa Ersöz 
Davetli Konuşmacı: Ümit Ünal
Biyogirisimcilik ve Biyoteknoloji
  SALON A SALON B    
  Malzeme Kimyası ve Nanoteknoloji / Kimya Eğitimi / Yaşam Kimyası
Oturum Başkanı: Canan Nakiboğlu
Endüstriyel Kimya
Oturum Başkanı: Ömer Andaç
11:15-11:30 S-059 Hesperetin-Plantacare2000 Infiltrasyonunun Optimizasyon Koşullarının Belirlenmesi/ Yeşim Karahan S-145 Esterler İle Kürleşen, Doğal Fenolik Madde İçeren Alkali Fenolik Reçinelerin Sentezleri/ Alper Emre Güvendik
11:30-11:45 S-060 Aşağıdan Yukarıya Yöntemler ile Üretilen İnce Film Kaplamaların Enerji Transfer Dinamikleri/ Özge Sağlam S-146 İzolasyon Sektöründe Kullanılan Filmlerde Polipropilen/Polietilen Uyumlaştırılması/ Sinem Tiryaki
11:45-12:00 S-149 Kimyanın Sembolik Dilinin Boyutları/ Dilek Teke S-147 Determination of the molecular structures of the dominant pigment substances produced by isolate S19 of Streptomyces albogriseolus/ Serap Çetinkaya
12:00-12:15 S-133 Paraoksonaz (PON1) Enzim Aktivitesi Üzerine Palonosetron Hidroklorür, Bevacizumab Ve Siklofosfamid’in Inhibisyon Etkisi, Kardiyovasküler Hastaliklar Ve Oksidatif Stres/ Hakan Söyüt  
12:15-12:30 S-134 Schiff bazı içeren yeni Cu(II) karışık ligand kompleksinin sentezi, karakterizasyonu ve biyolojik özelliklerinin araştırılması/ Duygu İnci
12:45-13:00 Ara
  SALON A
 13:00-13:45 Oturum Başkanı:  Mustafa Bağan
Davetli Konuşmacı: Adil Pelister
Kimya Sektörü İhracatı ve Üniversite Sanayi İş Birliği
  SALON A       
  Yaşam Kimyası
Oturum Başkanı: Parham Taslimi
13:45-14:00 S-135 RAFT Polimerizasyonu ile İmmunojenik Poliakrilik Asit-Peptid Konjugatlarının Sentezi/ Murat Topuzoğulları
14:00-14:15 S-136 Fenantroimidazol-2-Benzaldehit Temelli Yeni Tip Floresan Sensörün Sentezi ve Bakır İyonlarının Tespiti Amacı ile Kullanılması/ Duygu Aydın
14:15-14:30 S-137 Elektrokimyasal Biyosensörler ve Toksisite Çalışmaları/ Zehra Ölçer
14:30-14:45 S-138 Yeni Nesil Antiviral Artemisinin-Benzotiyofen Türevlerinin Sentezi ve Sars-Cov-2 Karşı Potansiyelleri/ Ömrüye Özok
14:45-15:00 S-139 Ferrosen-Artemisinin Hibrit Yapılarının Sentezi Ve Sars-Cov-2 Karşı Potansiyelleri/ Nevroz Aslan Ertaş
15:00-15:15 S-140 Artemisinin-Timol Hibrit Molekülünün Sentezi, Sitotoksititesinin Belirlenmesi Ve In Sılıco Çalışmaları/ Emrah Kavak
15:15-15:30 S-141 N-(4-klorobenzil)-N-(4-florofenil)-4-nitrobenzamit yapısında yeni bir molekülün mikrodalga ışıma altında sentezi ve in vitro kolinesteraz inhibisyon etkilerinin değerlendirilmesi/ Mehmet Koca
15:30-15:45 S-142 İnflamasyon Odaklarının Görüntülenmesine Yönelik Katyonik Peptitlerin Tasarımı ve Sentezi/ Onur Alptürk
15:45-16:00 S-143 Altın Nanopartikül/Jelatin/Glutaraldehit Modifiye, Ispanak Homojenatı Temelli Biyosensör Sisteminin Fenilketonüri Tespitinde Kullanılması/ Gamze Demirkan
16:00-16:15 S-144 Tetrasiklin hidroklorür yüklü poli(ω-pentadekalakton-ko-ε-kaprolakton)/jelatin nanofiberlerinin eldesi/ Cansu Ülker Turan
  SALON A
 16:15-18:00 Konu: PROF. DR. O. YAVUZ ATAMAN ANMA TOPLANTISI
16:15-16:30 Açılış: Oturum Başkanı: Prof. Dr.  Şeref Güçer (Uludağ Üniversitesi. Kimya Bölümü, Emekli Öğr. Üyesi)
16:30-16:45 Prof. Dr. Reşat Apak (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kimya Bölümü, Öğr. Üyesi)
16:45-17:00 Prof. Dr. Ahmet Emin Eroğlu (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Bölümü, Öğr. Üyesi)
17:00-17:15 Prof. Dr. Şefik Süzer (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü, Öğr. Üyesi)
17:15-17:30 Prof. Dr. Sezgin Bakırdere (Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü, Öğr. Üyesi)
17:30-18:00 Dinleyeci Değerlendirmeleri (Anılar, v.s.) Kapanış