Posterler

Sayın Katılımcımız, Online kongremizde posterler kongre web sitesine jpeg olarak yüklenecek ve kongre boyunca katılımcılar dilediği zaman posterinizi ziyaret edip sizlere sorularınızı mesaj olarak iletebileceklerdir. Online sisteme giriş bilgileriniz ilerleyen günlerde mail olarak gönderielcektir.

Pub Number Başlık Sunan Yazar Tüm Yazarlar
P-001 Çevre ve Enerji Uygulamaları İçin Silika Aerojel Kompozitler Sultan Bütün Şengel Şeyda Somaklı, Sultan Bütün Şengel
P-002 Alizarin Red S içeren bileşikler kullanılarak katyon algılayıcı yeni kemosensörlerin hazırlanması ve optik özelliklerinin incelenmesi Egemen Özçelik Egemen Özçelik, Yasir Demir, İlker Şenkul, Seda Büşra Çançin, Mustafa Tabakcı
P-003 Alüminyum(III) İyonu Tespiti İçin 8-Hidroksikinolin Tabanlı Yeni Bir Floresans Sensörün Geliştirilmesi ve Özelliklerinin İncelenmesi Yasir Demir Yasir Demir, Seda Büşra Çançi̇n, İlker Şenkul, Egemen Özçelik, Mustafa Tabakcı
P-004 Kaliksaren Amit Türevi İçeren Yeni Bir QCM Sensörün Hazırlanması ve Anyon Algılama Özelliklerinin İncelenmesi İlker Şenkul İlker Şenkul, Yasir Demir, Seda Büşra Çançin, Egemen Özçelik, Mustafa Tabakcı
P-005 Farklı Türdeki Uçucu Organik Bileşiklerin Gaz Ortamında Kaliks[4]aren İmidazol Amit Türevi Kaplı QCM Sensörü İle Algılama Özelliklerinin İncelenmesi Seda Büşra Çançin Seda Büşra Çançin, İlker Şenkul, Yasir Demir, Egemen Özçelik, Mustafa Tabakcı
P-006 The personal care products contaınıng paraben and the effect of paraben on human health Behiye Öztürk Şen Behiye Öztürk Şen, Ömürcan Yılmaz
P-007 Soğuk Buhar Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi ile Bazı Gıda Örneklerindeki Cıva Miktarının Belirlenmesi İbrahim Kula İbrahim Kula, Tuğba Ören Varol
P-008 Bazı İlaç Etken Maddelerinin Aktif Karbon Adsorpsiyon Kinetiğinin İncelenmesi Salih Genel İsmet Meydan, Salih Genel, Halil Durak
P-009 Düşük Çözünürlüklü İlaç Etken Maddelerinin Misellerle Çözündürülmesi Cüneyt Toprak Cüneyt Toprak, Sinem Göktürk
P-010 Ham Petrol İşleme Tesislerinde Emülsiyon Kırıcı Ürün Kullanımı ile İşletme Veriminin Artırılması Yasemin Tuğçe Altikardeş Yasemin Tuğçe Altikardeş, Burak Doğan, Esra Erdim
P-011 Doymamış Polyester Temelli Macun Yapılarında Fenolik İnhibitörlerin Kullanımı Mehmet Bengi Taysun Hayriye Kocademirci, Mehmet Bengi Taysun, Okan Oyman, Ali Gizli
P-012 Türkiye’de Ve Dünyada Biyoteknolojik Ve Biyobenzer İlaç Pazarı: Etanersept Üretim Prosesi Parametrelerinin Tanımlanması Abdullah Enes Doğrusoy Abdullah Enes Doğrusoy, Veysel Özbay
P-013 Sondaj Kuyularında Kullanılmak Üzere Korozyonu Önleyecek İmidazolin Bazlı Bileşiklerin Sentezi ve Karakterizasyonu Orçun Balkaner Orçun Balkaner, Seda Bayraktaroğlu, Ersan Ergüder, Cihan Efe Kılıç
P-014 Akrilik Kumaş Ve Karışım Elyaflarda Boyar Madde Egalizatörü Geliştirilmesi Ve Üretimi Seda Bayraktaroğlu Seda Bayraktaroğlu, Cihan Efe Kılıç, Ersan Ergüder
P-015 Endüstriyel Sistemler İçin Plastik Sektöründe Dispersiyon Ajanı Olarak Kullanılmak Üzere Polietilen Glikol (PEG) 4000 Sitrat Sentezi Gökçil Bilir Gökçil Bilir, Seda Bayraktaroğlu, Ersan Ergüder, Cihan Efe Kılıç
P-016 Asfalt Sektörüne Yönelik Betain Bazlı Emülgatör Sentezi ve Karakterizasyonu Hakan Işık Hakan Işık, Orçun Balkaner, Seda Bayraktaroğlu, Ci̇han Efe Kılıç
P-017 Atık PET Esaslı Doymamış Polyester Reçinelerin Pilot Üretimi İbrahim Korkut İbrahim Korkut, Ali Birtan Erdoğan
P-018 Kloroform ve Karbontetra Klorür Tespiti için Enzim Tabanlı Gaz Sensörü Uygulaması Tayfun Uzunoğlu Tayfun Uzunoğlu
P-019 Perovskit Güneş Hücreleri için Boşluk İletim Materyali olarak Yeni Zn (II) ve Cu (II) Ftalosiyanin Türevlerin Sentez ve Karakterizasyonu Gizem Gümüşgöz Çelik Gizem Gümüşgöz Çelik, Gülenay Tunç, Özge Eroğlu, Ayşe Nur Şahin, Ahmet Altındal, Ayşe Gül Gürek, Devrim Atilla
P-020 Dizel-Su Karışımlarının FTIR ve THz-TDS ile Karşılaştırılmalı İncelenmesi Melike Duvanoğlu Zühra Çınar, Melike Duvanoğlu, Okan Esentürk
P-021 Çapraz Bağlanabilir Viyolojen Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Şölen Ayaşlıgil Şölen Ayaşlıgil, Sinem Altınışık, Sermet Koyuncu
P-022 Terahertz Spektroskopi ile Çeşitli Petrol Ürünlerinin Tayini Bahar Atik Bahar Atik, Okan Esentürk
P-023 Halojenik Gruplar İçeren Çeşitli Organik Moleküllerin Çizgisel Olmayan Optiksel Özelliklerinin İncelenmesi Hülya Ünallı Hülya Ünallı
P-024 4-vinilbenzil sübstitüentli bis-(NHC)Pd(II) komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve doğrudan arilasyon tepkimelerindeki katalitik etkinlikleri Aydın Aktaş Yetkin Gök, Aydın Aktaş, Hülya Erdoğan, Yakup Sarı
P-025 Zirkonyum Propoksit ve Zirkonyum Bütoksit’in sübstitüye salisilik asit ile tepkimesi ve katalizör etkisi Gamze Uzun Gamze Uzun, Begüm Canan Yıldız, Asgar Kayan
P-026 Kalsiyum Aljinat-M (M:Co, Ni, Cu, Ag vb.) Kompozit mikrokürelerin Sentezi ve NaBH4 Hidrolizinde Katalizör Olarak Kullanımı Kübra Keyik Kübra Keyik, Sultan Bütün Şengel
P-027 Yeni Tip Siklotrifosfazen Bileşiklerinin Sentezi: Spektroskopik ve Kristalografik Karakterizasyonları Duygu Palabıyık Duygu Palabıyık, Ceylan Mutlu Balcı, Serap Beşli
P-028 Bromür İyon Seçici PVC Membran Potansiyometrik Sensör Kamil Mert Yiğit Ömer Işıldak, Oğuz Özbek, Kamil Mert Yiğit
P-029 Sıvı Kromatografisi- Kütle Spektrometrisi ile Balda Beta-Laktam Grubu Antibiyotik Kalıntılarının Kapsamlı Nicel Analizi İsmail Emir Akyıldız İsmail Emir Akyıldız, Sezer Acar, Sinem Raday, Özge Erdem
P-030 Arı Sütü Örneklerinin Katalaz ve Glukoz-Oksidaz Enzim Aktivitelerinin Pratik UV-VIS Spektrofotometri Metodolojileri Kullanılarak İncelenmesi İsmail Emir Akyıldız İsmail Emir Akyıldız, Sezer Acar, Sinem Raday, Özge Erdem
P-031 Alfa-Glukozidaz Enziminin Bal ve Apis Mellifera Hipofaringeal Bezlerinden İzolasyonu ve Saflaştırılması Ece Kök Yetimoğlu Ece Kök Yetimoğlu, İsmail Emir Akyıldız, Sezer Acar, Sinem Raday, Özge Erdem
P-032 Sıvı Kromatografisi Kuadrupol Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometrisi (LC-QTOF-MS) ile Kan ve İdrar Örneklerinde Sentetik Katinon α-pyrrolidinovalerofenon (α-PVP) Analizi Oya Yeter Oya Yeter, Ece Kök Yeti̇moğlu
P-033 In-vitro Activity of Gabapentin on Probiotic Microorganisms Alper Çimik Alper Çimik, Feyza Alyu, Yusuf Öztürk
P-034 Bitkilerde GR Enziminin Aktivitesinin Tayini İçin Yöntem Geliştirilmesi Hande Akar Hande Akar, Serhat Mamaş, Mehmet Sayım Karacan
P-035 Karvon, Karvakrol ve Kamforun {Aspergillus flavus} ile Biyotransformasyonuyla Olusan Metabolitlerin Analitik Yöntemlerle Tayini ve Sitotoksik Aktivitelerinin Belirlenmesi Isil Gazioglu Isil Gazioglu, Ozge Sultan Zengin, Aysenur Gunaydin Akyildiz
P-036 Çeşitli ortoboratların doğrusal olmayan optik özelliklerinin z-tarama tekniği ile ölçülmesi Tolga Orçun Sengoz Tolga Orçun Sengoz
P-037 Raman Spektroskopisi ile Adli Uygulamalar için Kompozit Malzemeler Üzerindeki Eser Miktardaki Kalıntıların Saptanması Oytun Demirörs Oytun Demirörs, Özge Demirtaş, Alpan Bek, Okan Esentürk
P-038 Bor Fosfatın Yüzey Özelliklerinin Ters Gaz Kromatografi Metodu ile Belirlenmesi Volkan Uğraşkan Volkan Uğraşkan, Birol Işık, Fatih Çakar, Özlem Yazıcı
P-039 Oktadekan Faz Değişiminin Termal Enerji Depolama Sistemleri için İncelenmesi Okan Esentürk Okan Esentürk, Bahar Atik
P-040 Terahertz Spektroskopi ile Plastiklerin Kalite Kontrolü Okan Esentürk Okan Esentürk, Bahar Atik
P-041 Bazı Yeni Ditetrazol Türevlerinin Sentezi ve Yapısal Özelliklerinin Aydınlatılması Özge Çağlar Tekni̇kel Ali Di̇şli̇, Özge Çağlar Tekni̇kel
P-042 {Çeşitli yapılı terminal dikarboksilik asit (C4-C8) esterlerinin sentezi} Kamala Oruj Israfilova Kamala Oruj Israfilova, Maharram Ali Mammadyarov, Fatmakhanym Kheybar Aliyeva
P-043 {Alkenil süksinik asitlerin nitrojen içeren türevlerinin korozyon inhibitörleri olarak araştırılması} Fidan Akif Mammadova Fidan Akif Mammadova, Vagif Maharram Abbasov, Maharram Ali Mammadyarov, Fatmakhanym Kheybar Aliyeva
P-044 {Alkenil süksinik asitlerin bor içeren türevlerinin sentezi ve kimyasal yapısının incelenmesi} Fidan Akif Mammadova Fidan Akif Mammadova, Maharram Ali Mammadyarov, Fatmakhanym Kheybar Aliyeva
P-045 {Terminal dikarboksilik asitlerin esterlerinin sentezi ve onların yapısının hidro-işlem görmüş dizel yakıtın tribolojik özellikleri üzerindeki etkisinin araştırılması} Kamala Oruj Israfilova Kamala Oruj Israfilova, Maharram Ali Mammadyarov, Fatmakhanym Kheybar Aliyeva, Sayyara Gulam Aliyeva, Elnara Murvat Guliyeva
P-046 Kozmetik Sektöründe Kullanilmak Glukoz İle Bitkisel Kaynakli Alkilpoliglikozitlerin Sentezlenmesi Yildiz Uygun Cebeci Yildiz Uygun Cebeci
P-047 Siklik polihidrik alkollerin çeşitli asit radikalli esterlerinin yeni, gelecek vaat eden yağlama yağları olarak incelenmesi Lale Mammademin Yusifova Lale Mammademin Yusifova, Huseyn Namaz Gurbanov
P-049 Non-lineer Optik Özellikli Yeni Tip (4- (1- (Piridin-4-il) etoksil)) Sübstitüe Double-Decker Ftalosiyanin Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Aleyna Çavuş Aleyna Çavuş, Gülşen Köseoğlu, Murat Erdem, Metin Özer
P-050 The Effects of A New Series of Phenothiazine-Based Hydrazones on Probiotic Microorganisms Alper Çimik Alper Çimik, Belgin Sever, Mehlika Dilek Altintop, Ahmet Ozdemir
P-051 Hidroksi Uçlu Schiff Bazların Ve Metal Komplekslerinin Sentezi Ve Yapılarının Aydınlatılması Şeyma Nur Ural Baydeniz Şeyma Nur Ural Baydeniz, Halil İsmet Uçan
P-052 Alifatik ve Aromatik Grup Taşıyan Schiff Bazların ve Metal Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması Yılmaz Biçerim Yılmaz Biçerim, Halil İsmet Uçan
P-053 Florokarbon substitüte periferal ve non-periferal tetra substitüte ftalosiyanin türevleri Ayşe Aktaş Kamiloğlu Ayşe Aktaş Kamiloğlu, Halise Yalazan, İrfan Acar, Halit Kantekin
P-054 1,2-Bis(difenilfosfino)etan Koordinasyonlu Lüminesans Özellikli Yeni Tip Iridium Bazlı Yarı- Komplekslerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Fosforesans Özelliklerinin İncelenmesi Zeynep Evitan Zeynep Evitan, Metin Özer, Soner Çubuk
P-055 Trifenilfosfin Koordinasyonlu Fosforesans/Fluoresans Karakterli Yeni Tip Iridium Bazlı Komplekslerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotolüminesans Özelliklerinin İncelenmesi Cansu Soyaltın Cansu Soyaltın, Metin Özer, Soner Çubuk
P-056 Triazol Grubu İçeren Periferal Tetra CoII, CuII, MnIIICl ve TiIVO Ftalosiyanin Bileşiklerinin Spektroskopik ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Halise Yalazan Halise Yalazan, Duygu Akyüz Çubukçu, Dilek Ünlüer, Atıf Koca, Halit Kantekin
P-057 Synthesis and Characterization of Novel Vitamine K3 Derivatives Ayşegül İşcan Ayşegül İşcan, Nahide Gülşah Deniz, Çiğdem Sayıl
P-058 Synthesis of Some Naphthoquinones and Investigation of Their Biological Activities Ayşegül İşcan Ayşegül İşcan, Nahide Gülşah Deniz, Çiğdem Sayıl
P-059 N-sübstitüe Oksimlerin Sentezi ve Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi Nazlıcan Kılıç Nazlıcan Kılıç, Sait Sarı, Mehmet Yılmaz
P-060 Schiff Bazı İçeren Yeni Siklotrifosfazen Türevlerinin Sentezi ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi Ceylan Mutlu Balcı Ceylan Mutlu Balcı, Semih Doğan, Süreyya Oğuz Tümay, Serkan Yeşilot, Serap Beşli
P-061 Dehidroasetik asit S-metiltiyosemikarbazonun yeni N2O2 Ni(II) ve Fe(III) kalıp (template) kompleksleri: sentez, karakterizasyon ve antioksidan aktivite Qumars Poladian Qumars Poladian, Yaemin Kurt
P-062 Suda Çözünen Schiff Bazlarının ve Metal Komplekslerinin Sentezi ve Biyoaktivitelerinin İncelenmesi Sema Bozkurt Mustafa Şahin, Sema Bozkurt
P-063 LaBO3: NT 3+ Fosforlarının Sentezi ve Ayarlanabilir Optik Özelliklerinin Araştırılması Özde Ceren Abacı Özde Ceren Abacı, Ayşen Yılmaz, Okan Esentürk, Ersen Mete
P-064 Farklı kalınlıkta silisyum kaplı Fe3O4@SiO2 manyetik nanoparçacıkların hazırlanması ve floresans özelliklerinin incelenmesi Nurdan Kurnaz Yetim Nurdan Kurnaz Yetim, Fatma Kurşun, Mümin Mehmet Koç, Dilek Nartop
P-065 Karbazol ve Benzofenon içeren çift çapraz bağlı nanoparçacıkların Mc Murry reaksiyonuyla çapraz bağlanması ve agregasyon ile tetiklenmiş ışık yayma özelliklerinin incelenmesi İrem Daşhan Gençer İrem Daşhan Gençer, Demet Karaca Balta, Binnur Aydoğan Temel, İsmail Gökhan Temel
P-066 Konjuge Piren-BODIPY Bileşiklerin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi Hüsniye Ardıç Alidağı Hüsniye Ardıç Alidağı, Seda Çetindere
P-067 Bazi Apigenin Ve Kuersetin Benzeri Bileşiklerin Sentezlenmesi, Yapılarının Aydınlatılması Selinay Özel Selinay Özel, Yılmaz Yıldırır
P-068 Etkili Singlet Oksijen Üretimi İçin Ağır Atom İçermeyen Sistemler: Amfifilik BODIPY-Fulleren Diadlar Ezel Öztürk Ezel Öztürk, Elif Okutan
P-069 Naftalimid-Bodipy Temelli Fototeranöstik Platformlar Elif Okutan Berkan Tasasız, Ezel Öztürk, Elif Okutan
P-070 Karbazol-BODIPY ikili sistemlerin sentezi, karakterizasyonu ve fotofiziksel özelliklerinin incelenmesi Hande Eserci Hande Eserci, Elif Okutan
P-071 BODIPY Köprülü Siklotrifosfazenler Hande Eserci Hande Eserci, Ezel Öztürk, Elif Okutan
P-072 Polar Siyano Grup Sübstitüe Yeni Muz Şekilli Sıvı Kristal Sentezi ve Mesomorfik Özelliklerinin İncelenmesi Büşra Yıldız Büşra Yıldız, Hale Ocak
P-073 ZnO Nanopartikül Katkılı Yeni Kalamitik Sıvı Kristal Sentezi ve Mesomorfik İncelemeleri Yağmur Bingöl Yağmur Bingöl, Hatice Hande Mert, Hale Ocak
P-074 Bifenil Çubuksu Ünite İçeren Yeni Muz Şekilli Sıvı Kristal Sentezi ve Mesomorfik İncelemeleri Merve Gündoğdu Merve Gündoğdu, Belkıs Bilgin Eran
P-075 Karboksilik asit grubu içeren indium(III) klorür ftalosiyanin bileşiğinin fotodinamik terapi için fotofizikokimyasal özelliklerinin incelenmesi Semih Gördük Semih Gördük
P-076 Okta-sübstitüe çinko(II) ftalosiyanin bileşiğinin fotodinamik terapi özellikleri Semih Gördük Semih Gördük
P-077 Bor Katkılı Grafen Sentezi ve Karakterizasyonu Gökhan Mirza Doğan Gökhan Mirza Doğan, Dilsad Dolunay Eslek Koyuncu, Hüseyin Arbağ
P-078 Polifenol oksidaz enzimin immobilize edilmesi ve çeşitli parametrelerin ölçülmesi Tayfun Uzunoğlu Tayfun Uzunoğlu
P-079 Kalsiyum Karbonatın Polimorfik Faz Dönüşümünün Ultrasonik Etki Varlığında İncelenmesi Tuba Nur Özalp Tuba Nur Özalp, Sevgi Polat, Perviz Sayan
P-080 Sırlı porselen karolarda ürünlerin renk aktifliğini artıracak koruyucu sır geliştirme Büşra Yay Yeşim Baltacı, Sezgi Işık, Gizem Üstünel, Büşra Yay, Derya Öztürk
P-081 Tek Pişirim Duvar Karolarında Kullanılan Mat Sırın Yüksek Konsantrasyonlu Kimyasallara Karşı Direnç Sağlaması Gizem Üstünel Gizem Üstünel, Sezgi Işi̇k, Yeşim Baltaci̇
P-082 Polivinil pirolidon (PVP)/Halloysit Nanokompozitlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Fatma Dönmez Fatma Dönmez, Hatice Kaplan Can, Ayşe Çağıl Kandemir
P-083 Deri İçine İlaç Gönderiminde Kullanılmak Üzere Polimer Destekli Karbon Nanotüp Mikro İğnelerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu Nur Ünver Nur Ünver, Osman Tolga Gül, Gökhan Demirel, Gökçen Demirel
P-084 Termoset Özelliğe Sahip Polilaktik Asit-Novalak Blendlerinin Morfolojik ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi Alper Emre Güvendik Alper Emre Güvendik, Kadir Ay, Emriye Ay, Alper Emre Güvendik
P-085 Üç Boyutlu ve Esnek PEDOT:PSS/rGO Sünger Materyalin Hazırlanması ve Karakterizasyonu Kader Dağcı Kıranşan Kader Dağcı Kıranşan, Ezgi Topçu
P-088 Karbondioksit yakalama ve dönüşümü için porfirin temelli katyonik kovalent organik polimerler Sinem Tuncel Kostakoğlu Sinem Tuncel Kostakoğlu, Yunus Zorlu, Ali Enis Sadak, Serpil Denizaltı, Ayşe Gül Gürek, Mehmet Menaf Ayhan
P-089 Poli(akrilamid-{ko}-{trans}-stilben)/organo-MMT Kil Nanokompozitlerin Tasarımı, Sentezi ve Karakterizasyonu Serap Kavlak Serap Kavlak, Hatice Kaplan Can
P-090 Gıda Ambalajlamada Yeni Dönem: Nanoteknoloji Uygulamaları Selin Özge Dinç Selin Özge Dinç, Hasan Tangüler
P-091 Mikrobolometre Tabanlı Terahertz Algılayıcılar için Özgün Soğurucu Katmanlar Bahar Atik Bahar Atik, Emrah Dirican, Kaan Demirel, Mustafa Yıldırım, Okan Esentürk, Hakan Altan, Tayfun Akın
P-093 Tek Kullanımlık Karbon Elektrotlara Dayalı Elektrokimyasal Antibiyotik Tayini Erhan Aslan Erhan Aslan, Sadık Çoğal, Ayşegül Öksüz
P-094 Polianilin/ Bor Fosfat Kompozitlerinin Sentezi ve Termoelektrik Özelliklerinin İncelenmesi Volkan Uğraşkan Volkan Uğraşkan, Esra Tarı, Özlem Yazıcı
P-095 N-Metilolmetakrilamid İçeriğinin 2-Etilheksil Akrilat-Ko-Akrilamid Polimerinde Reoloji Profiline Etkisinin İncelenmesi Hilal Gümüşdere Hilal Gümüşdere, Cansu Akarsu Dülgar, Ecem Bilgin Temelkaya, Ömer Faruk Çökelez, Murad Turna
P-096 Aşı Kopolimer Bazlı Işıya Duyarlı Olarak Bozunan Hidrojeller Meltem Alkış Meltem Alkış, Merve Aslan, Amitav Sanyal
P-097 Fototermal Duyarlı İndirgenmiş Grafen Oksit İçeren Hidrojeller Merve Aslan Merve Aslan, Meltem Alkış, Amitav Sanyal
P-098 Zararlı Kimyasalların Belirlenmesi için enzim tabanlı biyosensörün geliştirilmesi Tayfun Uzunoğlu Tayfun Uzunoğlu
P-099 Protein Adsorpsiyonu İmren Meydan İmren Meydan, Özlem Doğan
P-100 Polikarbonat Levhaların Dış Ortam Koşullarına Dayanımı Şenay İskender Şenay İskender, Fatih Gültekin
P-101 Biyo bozunur gıda ambalaj ürünleri Fatih Gültekin Fatih Gültekin, Şenay İskender
P-102 1-İsopropil-4-Metil-2-(Prop-2-İn-1-İloksi)Benzene Türevinin Sentezi Ve Sitotoksititesinin Belirlenmesi Emrah Kavak Emrah Kavak, Ömrüye Özok, Dede Osman Demirci, Doğukan Mutlu, Şevki Arslan, Arif Kıvrak
P-103 Çeşitli 1,2,4-triazol halkası içeren heterosiklik bileşiklerin asetilkolinesteraz ve bütirilkolinesreraz aktiviteleri üzerine etkilerinin araştırılması Mert Çetin Mert Çetin, Mehmet Eren Şahin, Özkan Danış, Olcay Bekircan
P-104 The plastics used for the storage of shampoos Behiye Öztürk Şen Behiye Öztürk Şen, Filyet Tuğçe Tanır
P-105 Çitosan-Jelatin Biyokompozit ile immobilize edilmiş ve serbes polifenol oksidaz enziminin optimum sıcaklık ve pH parametrelerinin belirlenmesi Serap Beyaztaş Serap Beyaztaş, Tayfun Uzunoğlu
P-106 İmmobilize ve Serbes Polifenol Oksidaz Enziminin Farklı Substratlar ile Kinetik Sabitlerinin Belirlenmesi Serap Beyaztaş Serap Beyaztaş, Tayfun Uzunoğlu
P-107 Sodyum Aljinat-Keten Tohumu Külü (SA-FS) Boncuklar Kullanılarak Metilen Mavisinin Atık Sulardan Uzaklaştırılması Birol Işık Birol Işık, Volkan Uğraşkan
P-108 Ultraviyole (UV) ışınlarıyla kuruyabilen çevreye duyarlı ahşap boyaların geliştirilmesi Burak Hender Burak Hender, Nagihan Öztürk
P-109 BaAl2O4 Konut Yapılı Işıldarların Sudaki Davranışlarının Yapısal ve Işıma Özellikleri Açısından İncelenmesi Erkul Karacaoğlu Erkul Karacaoğlu, Esra Öztürk, Mesut Uyaner, Mark D. Losego
P-110 Dy0.9Ho0.1InO3 ve Ho0.9Eu0.1InO3 Işıldarlarının Sentezi ve Fotolüminesans Özellikleri Erkul Karacaoğlu Erkul Karacaoğlu, Esra Öztürk
P-111 Düşük Enerjili Yüzeylerde Akrilik Bazlı Basınca Duyarlı Yapıştırıcıların Performansının Arttırılması Hilal Gümüşdere Hilal Gümüşdere, Murad Turna, Ömer Faruk Çökelez, Cansu Akarsu Dülgar
P-112 Yeni bir naftilamid türevinin DNA ile etkileşimlerinin incelenmesi Evrim Ceylan Evrim Ceylan, Ufuk Yıldız, Burak Çoban
P-113 Çeşitli Matrislerdeki Fe(III) Tayini İçin Fluoresans Sensör Soner Çubuk Didem Aydın, Betül Vural, Büşra Cibooğlu, Soner Çubuk
P-114 Elma ve Elma Ürünlerinde Arsenik Tayini Elenur İmert Elenur İmert, Soner Çubuk
P-115 H2S Tayini için Yeni Bir Spektrofluorimetrik Yöntem Geliştirilmesi Ayça Şeyma Ünaldı Ayça Şeyma Ünaldı, Soner Çubuk
P-116 Fosfazen esaslı epoksi bağlayıcıların sentezi ve karakterizasyonu Elif Büşra Çelebi Elif Büşra Çelebi, Halil Duyar, Cengiz Ayar, Rümeysa Baran, Ferda Hacıvelioğlu
P-117 Yumuşak Robotik Sistemler Yardımı ile Yüzey-Güçlendirilmiş Raman Spektroskopi (SERS) Uygulamaları Görkem Liman Görkem Liman, Emrecan Yıldız, Gökhan Demirel
P-118 Diş Sağlığımızı Nasıl Koruruz: Gündelik Hayatta Kullandığımız Asit ve Bazlar İlkay Buket Ataç Özdemir İlkay Buket Ataç Özdemir
P-119 Ni(II) İyonlarının Tayini için Fluoresans Sensör Geliştirilmesi Tutku Demirtaş Tutku Demirtaş, Soner Çubuk
P-120 Kendini Yenileyebilen Materyaller Betül Vural Betül Vural, Soner Çubuk
P-121 Poli(Maleik Anhidrit-Ko-Vinil Asetat) Ve Poli(Maleik Anhidrit-Ko-Stiren) Kopolimerlerinin Farkli Ph Ve Yapay Vücut Sıvılarında Aktivite Ve Kararlılıklarının Karşılaştırılması Yeşim Karahan Dolunay Şakar Daşdan, Gamze Tosun, Yeşim Karahan, Gülderen Karakuş